شرح کتاب اوصاف الاشراف . عشق در مباحث اهل معرفت…

 • چهارشنبه - 25 دی 1398
 • در مباحث اهل معرفت اگر بحث از عشق هست (حتی همین عشق صوری و مجازی) در همین فضای عشق حقیق هست... اصلا عشق حیوانی و عشق نفسانی به آن معنای منفی اصلا مطرح نیست... آن را اصلا مدنظر ندارند؛   متاسفانه بعضی ها با توجه به اینکه نسبت ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . فکر لطیف …

 • سه شنبه - 24 دی 1398
 • فکر لطیف: افکاری که انسان را به سمت و سوی لطافت سوق بدهد... مطالعاتی که انسان را به سوی لطافت حرکت بدهد؛ فکر کثیف، انسان را کثیف میکند... فکر لطیف، انسان را لطیف میکند... خیر خواه دیگران بودن... انسان نقشه که میکشد نقشه ی خیر بکشد... اگر چنانچه عملی را ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . تلطیف سِرّ

 • سه شنبه - 24 دی 1398
 • تلطیف سِرّ انسانی که میخواهد در راستای ملکوت قرار بگیرد و ارتباط بگیرد و حشر و نشر داشته باشد، قطعا تناسب و سنخیت لازم دارد... همان شعری که همه شنیده اید: کند همجنس با همجنس پرواز /  کبوتر با کبوتر باز با باز مگر میشود یک انسان خشن، ...

  گالــــری