شرح کتاب اوصاف الاشراف . انواع شرک

  • سه شنبه - 3 دی 1398
  • شرک ۲نوع است: جلی و خفی _"شرک جلی" ؛ بت پرستی _و باقی "شرک خفی" می باشد. وقتی مانع "شرک خفی" برطرف شود، سلوک و وصول میسر میشود.   _انسان یک عمر عبادت میکند، مشرکانه... یک عمر سالک الی الله؛ وحال آنکه بتِ نفسِ خود را میپرستیده... این که سیر و سلوک ...

    گالــــری