شرح کتاب اوصاف الاشراف (چه باید کرد تا به ثبات ایمان دست یافت؟)

  • جمعه - 29 آذر 1398
  • ایمان شرط سیر است.همینطور , ثبات شرط سیر است. و "ایمان ثابت" باید باشد تاسلوک صورت گیرد.خواجه، اهمیت "ثبات" را تاکید کرده است. حالاچه باید کرد تا به ثبات دست یافت؟ برای پاسخ  به این سوال, باید به "درجات ایمان" که قبلا شرح داده شده بازگشت؛ ایمان ...

    گالــــری