شرح کتاب اوصاف الاشراف . حضور قلب با ریاضت بدست می آید…

  • دوشنبه - 23 دی 1398
  • عبادت هایی که با حضور قلب بدست می آید از اسباب رسیدن به اهداف ریاضت است؛ خود عبادت اصلا یک نوع ریاضت هست... که انسان تمرین میکند، توجه به ملکوت را... التفات به حق را... و جلوی قوه ی خیالیه ... واهمه را میگیره... از ...

    گالــــری