شرح کتاب اوصاف الاشراف . آیا ایمان قابل زیادت و نقصان است؟

  • چهارشنبه - 27 آذر 1398
  • دوسوال مطرح است؛ اول اینکه آیا ایمان قابل زیادت و نقصان است؟  و سوال دوم اینست که آیا ایمان شدت و ضعف دارد؟ _در جواب سوال نخست چنین باید بیان داشت که ؛ قرآن میگوید ایمان به بعض ,  و کفر به بعض مردود است. معنی ...

    گالــــری