سه جوهره ی اصلی تقوا

  • جمعه - 18 بهمن 1398
  • یک تحلیل زیبایی را نسبت به تقوا  جناب خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب اوصاف الاشراف ارائه می فرماید؛   می فرماید اگر ما خواسته باشیم تقوا را تحلیل و تجزیه کنیم، سر از سه عنصر در می آوریم و به سه امر منتهی میشود:   1)اولا این است ...

    گالــــری