دونعمت…

  • سه شنبه - 21 مرداد 1399
  •             «نعمتان مجهولتان لا یعرف قدرهما الا من فقدهما، الصحت والامن» دونعمت هست که قدرش مجهول است و کسی قدرش را نمیداند، مگر کسی که آن را از دست بدهد؛ یکی سلامتی و دیگری امنیت؛ که هردو در حقیقت امنیت است؛ سلامتی، امنیت داخلی است. و امنیت ...

    شکر و کفر…

  • پنجشنبه - 9 مرداد 1399
  •                 شکر را خیلی دستِ کم میگیریم؛ و معمولا هم مبتلای به کفر میشویم از این لحظات و فرصت هایی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، آنطوری که باید بهره بگیریم و استفاده کنیم، انصافا نیست؛ امکانات را هدر می‌دهیم، وقت را...جوانی را... آن فرمایش متین و زیبای حضرت ...

    گالــــری