حضور استاد در سوریه و لبنان

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  •  برخی تصاویر ازحضور استاد در سوریه و لبنان                                          

    گالــــری