دار، دار حرمان نیست!

  • یکشنبه - 20 بهمن 1398
  • همین که انسان دهانش را باز گذارد و سعی و تلاش خود را در رسیدن ، داشته باشد، قطعا به نتیجه خواهد رسید. اگر انسان به نتیجه نمیرسد: یا استعداد نیست، یا مانعی وجود دارد، یا سعی و تلاش صورت نمیگیرد.   و این رسیدن، متوقف بر دو علم است: یکی اینکه ...

    گالــــری