شرح کتاب اوصاف الاشراف . عشق عفیف

  • چهارشنبه - 25 دی 1398
  • عشق عفیف، یعنی انسان عاشق زیبایی ها باشد... عاشق زیباها باشد...   و میدانید؛ زیبایی بر دو صورت است: زیبایی صوری و ظاهری و زیبایی معنوی و واقعی   _زیبایی صوری و ظاهری اگر همراه با زیبایی واقعی و باطنی بوده باشد؛ یعنی یک نفر هم خَلقا زیبا باشد ...

    گالــــری