ادب حضور برابر انسان کامل…

  • دوشنبه - 1 اردیبهشت 1399
  •       علامه حسن زاده در سفری به شهر شوش, برای زیارت، به بارگاه دانیال نبی مشرف می شوند؛ در ابتدا متوجه نبودند، مثل بقیه خیلی معمولی به زیارت دانیال نبی از مسیر تبریز به طرف شبستر و از شبستر به طرف شوش که آمده بودند؛ به حرم ...

    گالــــری