شرح کتاب اوصاف الاشراف . نگاه امام به مرجعیت (زهد…)

  • چهارشنبه - 11 دی 1398
  • حضرت آقای خزعلی را خدا رحمت کند؛ ایشان نقل میفرمودند که حضرت امام قبل ازاینکه تبعید بشوند، در قم تدریس داشفتند؛ در دروس اخلاقشان خیلی روی  این پافشاری داشتند که طلبه باید زاهد باشد... باید بی میل به مناصب و مقامات دنیوی بوده باشد؛ یک عده ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . فصل دوم؛ زهد

  • چهارشنبه - 11 دی 1398
  • باب دوم - فصل دوم از کتاب شریف اوصاف الاشراف در زهد است. کلام در اموری است که در عرفان عملی به منظور رفع موانع سیر  است. در فصل نخست این کتاب شریف, مباحثی که به منزله تهیه زاد و راحله بود, مطرح شد و در این ...

    گالــــری