شرح کتاب اوصاف الاشراف (زهد نزد عارف و غیر عارف…)

  • شنبه - 14 دی 1398
  • تعریف زهد در کتاب: «زهد نقیض رغبت است؛ و زاهد کسی است باشد که او را بدانچه تعلق به دنیا دارد مانند ماکل و مشارب و ملابس و مساکن و مشتهیات و مستلذات دیگر و مال و جاه و ذکر خیر و قربت ملوک و ...

    گالــــری