شرح کتاب اوصاف و الاشراف . زهد علی امیرالمومنین!

  • چهارشنبه - 11 دی 1398
  • پیغمبر اکرم از دنیا رفت؛ اهل دنیا و اهل این مظاهر صوری هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده در سقیفه ساعده (به اعتراف همه مورخان شیعه و سنی) مشغول تعیین خلیفه بودند!! علی بن ابیطالب مشغول غسل و کفن ودفن رسول خدا ص بودند... آنها را ...

    گالــــری