ریاضت و نماز

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  • ریاضت و نماز   فلسفه عبادت غیر عارف، دست یابی به پاداش اخروی است؛ ولی فلسفه عبادت عارف، ریاضت دادن نفس و قوای نفس است؛ غیر عارف می کوشد تا با عبادت به لذت های ماندگار آخرت برسد، ولی نهایت و هدف عبادت عارف که ریاضت و تربیت نفس است ...

    گالــــری