ریاضت و ایجاد تمرکز

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  • ریاضت و ایجاد تمرکز پراکندگی خیال، مانع سلوک     دومین نوع ریاضت، ریاضت خاص است که سالک پس از ریاضت عام به آن توجه می کند، یعنی پس از آن که سالک از ریاضت عام فارق شد و با تکیه بر نور دانش به تهذیب اخلاق دست یافت و با ...

    گالــــری