چگونه می‌توان یک رویای صادقه دید؟

  • شنبه - 28 دی 1398
  •   چگونه می‌توان یک رویای صادقه دید؟ آیا هر فردی می ‌تواند رویای صادقه و خواب صحیح ببینید؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی: اگر کسب و کار و طعام انسان‌، پاک بوده و تفکر صیحی داشته و تخیلات و اوهام خود را بر اساس قوانین عقلی و شرعی مرتب کند؛ ...

    گالــــری