ریاضت و ذکر و عبادت

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  •   همان گونه که گفتیم، مطمئن ترین راه و سالم ترین روش برای ایجاد تمرکز، ذکر و عبادت است که اگر با آداب و اسلوب ویژه خود اجرا شود در ایجاد تمرکز، نفی خاطرات قلبی و خطورات ذهنی، نقش تعیین کننده ای دارد؛     _شیخ الرئیس بو علی ...

    گالــــری