خشیت احساسی است که به چهار سبب ایجاد می‌شود.

  • شنبه - 6 اردیبهشت 1399
  •         خواجه نصیر در فصل سوم از باب سوم از کتاب اوصاف الاشراف، که از خوف می‌گوید، رهبت و خشیت را نیز اشاره می‌کند، که مساحمه صورت نگیرد؛ و گمان نشود که اینها به یک معنیست...   میفرماید: «هرچند به حسب لغت(1) خوف و خشیت به یک معنی ...

    خوف؛ خشیت؛ رهبت

  • یکشنبه - 31 فروردین 1399
  •       خواجه نصیر در قسمت پایانی فصل خوف و حزن؛ فصل سوم از باب سوم می خواهد فرق بین خوف و خشیت را بگوید که این دو در محاورت عرفی باهم ممکن است ترادف داشته باشند و مترادف معنی بشوند؛ اما واقع امر اینطوری نیست .   خواجه ...

    گالــــری