رهبانیت

  • جمعه - 5 اردیبهشت 1399
  •     رهبت؛ نزدیک به معنای خشیت معنا می‌شود. راهب که می‌گویند؛ کسی که در " دیر" از غیر فاصله می‌گیرد و مشغول عبادت می‌شود، با توجه به آن معرفتی که دارد، می‌داند در جمع که باشد، آنطور که باید مودب به آداب باشد، نمی‌تواند، لذا از جمع ...

    گالــــری