شرح کتاب اوصاف الاشراف . فقر و زهد در زندگی مردان خدا…

  • دوشنبه - 16 دی 1398
  • _بنده(استاد رمضانی) نمود اینکه بین پول و ثروت و سنگ و کلوخ فرقی ندارد؛ در نحوه و سیر و سلوک عملی حیدر آقا تهرانی (متخلص به معجزه) مشاهده کردم ... هیچ برایش مطرح نبود! هیچ! مثل آب خوردن بود برای او انفاق کردن... زور نمیزد... ...

    گالــــری