ریاضت، راه ورود به ملکوت‏

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • ریاضت، راه ورود به ملکوت‏ مفهوم ریاضت را در لغت و اصطلاح بیان کردیم و همچنین بر نیاز سالک الی الله بر ریاضت تاکید کردیم و با توجه به ماهیت، حقیقت ریاضت و ویژگی نقش انسان عرضه داشتیم همان گونه که کره اسب بدون تربیت و ...

    گالــــری