چگونه باید متقی شد؟..

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • راه با تقوا شدن چیست؟   جهت ايجاد تقوا و پرهيزكارى، ابتدا بايد ايمان به غيب را كه شامل ‏ايمان به مبدا و معاد و ايمان به تبعات اعمال است تقويت كرد و گرنه كسى كه‏ عقيده ندارد و يا از عقيده متزلزل و ناپايدارى برخوردار است، نمى‏ ...

    گالــــری