روش های ایجاد تمرکز

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  •     هیچ امری به اندازه تخیلات و خطورات قلبی تمرکز سالک را بر هم نمی زند؛ از این رو باید فکری کرد و خود را از چنگ تخیلات و اوهام هرزه رها کرد تا تمرکز صورت گیرد. و راه چاره و راه رها شدن از شر اوهام ...

    گالــــری