شرح کتاب اوصاف الاشراف (افراد با توجه به استعدادها و قابلیت و امکاناتشان… در این مسیر اند…)

  • دوشنبه - 2 دی 1398
  • درست است "راه راست" یک مسیربیشتر نیست، یک راه و آن راه مستقیم؛ لکن افرادی که در این راه قرار دارند، باتوجه به استعداد ها و قابلیت های گوناگون و باتوجه به امکاناتی که ممکن است در اختیار آنها باشد (از شرایط بیرونی و درونی) در ...

    گالــــری