راه برگشت به اعتدال

  • جمعه - 18 بهمن 1398
  • «تقوا پرهیز باشد از معاصی ، به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او همچنان (1)که بیمار را(2) که طالب صحت باشد, از تناول آنچه در آن مضرت باشد و آنچه را مقتضی اش مزید بیمار او باشد پرهیز باید کرد تا علاج ...

    گالــــری