هيچ خبری از آنها نیست و هیچ چیز در دست آنها نیست…

  • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
  •               هرچه شخص در این دنیا به دست آورد و به هر مرحله مادی و صوری دست پیدا کنید، بالاخره یک بی معنایی برای شما هست، ثم ماذایی هست!   چقدر از حاکمان و سلاطین و وزرا، اموال و ثروت و مکنت... از این دنیا آمد و رفت... ...

    گالــــری