دوران جوانی و تهذیب

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  • دوران جوانی و تهذیب‏ گفتیم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را بر سه پایه استوار کرده است: تهذیب اخلاق، تصفیه اعمال و ادا کردن حقوق. سر اینکه خواجه، این ریاضت را بر سه پایه یاد شده بنا کرده، این است که انسان همواره در سه جبهه درگیر ...

    گالــــری