جهنم همان باطن دنیاست…

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • دنيا را دو صورت است: _يكى ظاهرى _و ديگرى باطنى.   ظاهر دنيا همين است كه مردم شاهد آن هستند و خداوند درباره آن مى‏ فرمايد: «يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة هم‏غافلون» اينان از زندگى دنيا همین ظاهر را میدانند و از آخرت غافلند. و اما ...

    گالــــری