دفتر دل، در حالت توجه، پاگرفت…

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  •   خلوت و فکر و تمرکز؛ به خود فرو رفتن... در خود فرو رفتن... و به خود اندیشه کردن... که من کی ام؟! من چه ام؟! هستی من از کجاست؟! از کجا سربرآورده ام؟ از کجا ساپورت میشوم؟ اینها خیلی شیرین است...   هرچه این تفکر و تمرکز عمیق تر، حالات،با تداوم‌ بیشتر... هرچه سطحی تر، آنی تر...   حضرت ...

    گالــــری