وقتی خدا گفتی؛ همه چیز را رها کن… مگر به عنوان انجام وظیفه

  • پنجشنبه - 24 بهمن 1398
  •         باید با تمام وجود، متمرکز شد؛ بعد از ازاله موانع... بعد از برطرف کردن مزاحمت... با خلوص نیت! از بهشت و جهنم دیگر گذشته باشد؛ فقط و فقط و فقط خدا! هرچه غیر خدا باشد، قابل این نیست که توجهش به آن جلب شود. «قل الله ثم ذرهم» وقتی که خدا ...

    گالــــری