ذکری مفید

  • شنبه - 29 شهریور 1399
  •                 حضرت استاد رمضانی : خیلی مفید است که بین الطلوعین دویست و چهار بار خدای را به این اسم بخواند: «یا ربِّ» «ربِّ» یعنی پرورش دهنده، رشد دهنده کسی که شخص را از حضیض به رشد می‌برد، ناقص را کامل می‌کند. رب یعنی این‌؛ پرورش دهنده؛ ‌پرورنده؛ ...

    دستورالعملی مجرّب برای اربعین کلیمی

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  •     دستورالعملی که برخی از بزرگان عرفان به آن تأکید داشتند و خود نیز عمل می کردند. از آیت الله استاد حسن رمضانی این دستورالعمل را نقل می کنیم با این توضیح که: 1. اربعین کلیمی از اول ذی القعده تا 10 ذی الحجه است. 2. این دستور العمل، ...

    گالــــری