دستورالعملی مجرّب برای اربعین کلیمی

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  •     دستورالعملی که برخی از بزرگان عرفان به آن تأکید داشتند و خود نیز عمل می کردند. از آیت الله استاد حسن رمضانی این دستورالعمل را نقل می کنیم با این توضیح که: 1. اربعین کلیمی از اول ذی القعده تا 10 ذی الحجه است. 2. این دستور العمل، ...

    گالــــری