دروس علمی نزد یک استاد و و گرفتن دستورات سلوکی از استاد دیگر؟

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • سوال: آیا من مي ‌توانم دروس علمي را از محضر يكي از شاگردان علامه حسن زاده آملی استفاده كنم و هم زمان با شروع همين علوم رايج در خدمت يكي از شاگردان مرحوم استاد ... هم باشم و دستورات سلوكي بگيرم؟ و آيا اين من را ...

    گالــــری