اعتماد بنفس خوب است؟؟؟

  • پنجشنبه - 18 اردیبهشت 1399
  •           اعتماد به نفس خوب است؛ انسان مثل آدمهای زبون نباشد! احساس قدرت بکند؛ خوب است!.. کسانی که اعتماد به نفس دارند کارهای مهمی را انجام می‌دهند... منتها یک اعتمادبه نفسی داریم که منفی است؛ و آن اینست که انسان خودش را توجه کند و خدا را ...

    گالــــری