موانع بر سر راه سالک چه چیزهایی هستند؟

  • یکشنبه - 20 بهمن 1398
  • شاغل یا مانع چیست؟ شاغل یا مانع اموری میباشد که شخص را به خودش متوجه می‌کند؛ که این امور ممکن است از امور مبصره و دیدنیها باشد ممکن است از امور شنیدنی باشد ممکن است از مذوقات و چشیدنی ها باشد ممکن است از ملموسات و لمس کردنیها باشد یا از ...

    گالــــری