استشهاد به آیه ای از قرآن، دال بر نیاز سالک به خلوت

  • شنبه - 19 بهمن 1398
  • یک آبادی  طرف سمنان، در مسیر گرمسار به طرف سمنان به نام صوفی آباد محل دفن علاءالدوله سمنانی است‌؛ یک وقتی ما (استاد رمضانی) رفته بودیم خانقاه علاءالدوله؛ آنجا مکان های ویژه ای را تعبیه کرده بودند که یک سالک، یک اهل سیرو سلوک، ذکر و جلوس ...

    خانقاه بدعت است؟

  • جمعه - 18 بهمن 1398
  • باب اول از ابواب ششگانه  کتاب اوصاف الاشراف، بر مباحث تمهید و مقدمات تمهیدی، به منزله ی تهیه ی زاد و راحله است. همانطور که در سیر صوری و مادی نیاز به مرکب و توشه راه داریم، در سیر معنوی هم نیار به مرکب و توشه ...

    گالــــری