ارادت چیست؟

  • شنبه - 29 شهریور 1399
  •                         در فضای حیوانیت، صحبت از شهوت است؛ میگوییم حیوان با قوه ی شهوتش جلب منافع می‌کند؛ خودش را به آب و آتش می‌زند، آنچه را که برای او خوشایند است پیگیری می‌کند؛غضب را هم که به کار می‌گیرد، باز برای همان اشباع شهوتش است، ناراحت ...

    گالــــری