انسان بدون تفکر و تمرکز

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  •         انسان به طور طبیعی و روزمره بگذراند ، همان بهیمیت و حیوانیت است از کنار  آیات الهی به سادگی گذشتن و عبور کردن، با آن حالت های حیوانی فرقی ندارد؛ دنبال خوراک و دنبال آب و لذت بردن... هزار قضایای ملفت نظر در پیش اوانجام شود، برایش ...

    گالــــری