مراد از فقر در مسیر سِیر و سلوک ” الی اللّه”  (بخشی از کتاب شرح اوصاف الاشراف)

  • شنبه - 3 مهر 1400
  •   فقر گرچه در لغت به معناي نداشتن مال است ولي در اصطلاح عارفان بدين معناست که فرد سالک به مال بي ميل باشد و به رغم آن كه از مال برخوردار است آن را حقيقتاً از آن خود نداند، بلكه آن را به‌صورت امانت تا ...

    گالــــری