حواس ظاهره و باطنه، سالک را از سیر باز میدارد

  • دوشنبه - 21 بهمن 1398
  • شاغل و مانع  چطور برای انسان بوجود می آید؟   حواس ظاهره، چطوری انسان را باز میدارند و مشغول می‌کنند؟ جناب خواجه نصیر، چنین میفرماید: «حواس ظاهره شاغل باشند به دیدن صورتهایی که بیننده را به مشاهدت او رغبت افتد (1)و شنیدن صوتهای مناسب و همچنین در بوی ها ...

    گالــــری