گفت فرعونی انا الحق گشت پَست ** گفت منصوری اناالحق و برست

  • سه شنبه - 16 اردیبهشت 1399
  •         خواجه نصیرالدین طوسی فرمایشات متینی دارد؛ اسم میبرد، از منصور حلاج ‌و از بایزید بسطامی؛ از کسانی که حرفهای کفرآمیزی را بر زبان جاری کرده اند!.. (لا اله الا انا) (لیس فی جبتی سوی الله) سبحانی ما اعظم شانی ( ستايش مرا سزاست که چنين والا...) ... خواجه می‌گوید این شطحیات* ...

    گالــــری