شرح کتاب اوصاف الاشراف . جبران حقوق مردم, خداوند و خود

  • یکشنبه - 8 دی 1398
  • در مورد تدارک مافات و جبران گذشته, آنچه خواجه خیلی برآن مانور داده است؛ جبران حقوق مردمی است که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته چه قولا چه فعلا. انسان با قول و سخن به حقوق دیگری تجاوز کرده ویا غیر ازسخن کاری را انجام ...

    گالــــری