حقیقت امام علی علیه السلام در عرفان

 • یکشنبه - 29 دی 1398
 • حقیقت امام علی علیه السلام در عرفان   عرفا وقتی که صحبت از اولین قابل می‌کنند؛ یعنی کسی که قابلیت دریافت فیض وجود را از حضرت حق تبارک و تعالی دارد، صادر اول را معرفی می ‌کنند. صادر اول، در انفعال از حضرت حق تبارک و تعالی تام ...

  چرا خلق نیست؟

 • یکشنبه - 29 دی 1398
 • _ چرا ( حقیقت محمدیه)خلق نیست؟ پاسخ: چون خلق با محدودیت هم آغوش است. مخلوق، محدود است و چون مخلوق، محدود است و خلق با محدودیت هم آغوش است، و حقیقت محمدیه محدود نیست ، به حقیقت محمدیه عنوان خلق را نمی ‌دهند. (دقت کنید حقیقت محمدیه ...

  نسبت شخص رسول الله حضرت محمد بن عبدالله (ص) با حقیقت محمدیه چیست؟

 • یکشنبه - 29 دی 1398
 • نسبت شخص رسول الله حضرت محمد بن عبدالله (ص) با حقیقت محمدیه چیست؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی: _ شخص رسول خدا، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله در مقام عروج و ارتقا در قوس صعود با آن حقیقت، یگانه شده و اتحاد برقرار کرده ...

  گالــــری