مفهوم عرفان حقیقی(بخشی از کتاب اوصاف الاشراف)

  • دوشنبه - 22 شهریور 1400
  •   شرح عبارت: خواجه می‌فرماید: ما بعد از آن که از تحریر و تقریر کتاب "اخلاق ناصری"  فارغ شدیم این اندیشه و نیت در دل و ذهن ما پدید آمد که رساله‌ای را هم در عرفانِ عملی جهت بیان سیر اولیا و بر قاعدۀ سالکانِ طریقت ...

    گالــــری