افلا اکون عبد شکورا

  • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
  • حقیقت شکر چیست؟؟

  • پنجشنبه - 15 خرداد 1399
  •                   حقیقت شکر چیست؟     حقیقت شکر اینست که اولا؛ انسان بفهمد مورد نعمت قرار گرفته ثانیا: بداند این نعمت در چه راهی صرف باید شود ثالثا؛ اهتمام داشته باشد این نعمت را در همان راهی که فهمید خدای تبارک و تعالی این نعمت را عنایت فرموده، اهتمام بورزد که ...

    گالــــری