اهداف و راه کارهای ریاضت‏

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • اهداف و راه کارهای ریاضت‏   نفس آدمی نخست، انسان بالقوه و حیوان بالفعل است و جز خوردن، خوابیدن، بازیگوشی و چموشی کار دیگری ندارد و همه کارهایش را براساس میل و کراهت خویش انجام می ‏دهد و بیشتر در فکر بهتر خوردن، بهتر خوابیدن و بهتر ...

    گالــــری