حضور قلب در نماز

  • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
  • یکی از سوالی هایی که می‌شود اینست که چطور در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ شما می‌خواهید در ۲۴ساعت هر طوری باشید و هر فکری کنید؛ در هر فکری باشید و همان لحظه ۳، ۵ دقیقه توجه به خدا کنید؟! خب نمی‌شود! شما ۲۳ساعت را گفتید، غیر خدا!!! ...

    گالــــری