شرح کتاب اوصاف الاشراف . نتیجه محاسبه، شرمندگی است…

  • جمعه - 27 دی 1398
  • شخص سالک می بایست قبل از اینکه کار به محاسبه الهی بکشد و خداوند به حساب او رسیدگی کند، خودش به حساب خودش برسد، خودش خودش را چک کند؛ اوضاع خودش را مورد بررسی و فحص قرار بدهد؛ که چه کرده!؟ او چه کرده و خدا چه ...

    گالــــری