شرح کتاب اوصاف الاشراف . هیچکس مزاحم شما نیست؛ این خودت هستی که مزاحم خودت هستی…

  • جمعه - 27 دی 1398
  •   یک خاطره ای را از حضرت آیت الله بهاالدینی(ره) بیان کنیم؛ (البته به صورت کامل نه، آن چه که مورد نیاز است، آن را عرض می کنم) در یک واقعه ای که ایشان مشرف بود؛ (با نفوذ بصرتی که داشت می دانست که وقایع از چه ...

    گالــــری